Adatkezelési tájékoztató az Ügyfél személyes és egészségügyi adatainak kezeléséhez

Jelen adatvédelmi tájékoztató az Ügyfél (továbbiakban Érintett) számára készült, melyben megismerhetik az Orvos (továbbiakban Adatkezelő), őket érintő, személyes adatokra vonatkozó, adatkezelési tevékenységét.

Az Adatkezelő neve és elérhetősége(i)

Medoktor Egészségügyi és Szolgáltató Bt.
székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 25.,
cégjegyzékszám: Cg. 01-06-775758,
adószám: 223366576-1-41
Elérhetőségei: +36 30 203 5689,
www.battonyaitunde.hu

Az adatkezelésre vonatkozó törvényi szabályozások

Az Adatkezelő a meghatározott Szolgáltatások végzése során, a tudomásukra jutott adatokat, a PTK, valamint az alábbi jogszabályozások alapján köteles kezelni:

 • a 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az informéciószabadságról (továbbiakban Info. tv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (továbbiakban GDPR),
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény. (továbbiakban EÜ Adatok Kezelése tv.)
 • 2017. évi CL. törvény ay adózás rendjéről (továbbiakban Art.) Jelen adatkezelésben foglaltak, az Adatkezelő álláspontja szerint, mindenben megfelelnek a fent hivatkozott jogszabályi rendeleteknek.

Adatkezelés célja

Az Adatkezelő az alábbi célból gyűjti az Érintettek adatait:

 • Szerződés viszonyhoz tartozó kapcsolattartó meghatározása;
 • Szolgáltatásaink (Humán-egészségügyi szolgáltatások) teljesítéséhez;
 • A Szolgáltatás elvégzését követő számla kibocsátáshoz.
 • A számítógépen, szerveren, orvosi alkalmazásban tárolt adatok mentése, adabiztonsági célból.

Az Érintettek köre

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok az alábbi Érintettekre vonatkoznak:

 • A Szolgáltatással érintett Ügyfél természetes személy adatai.

Adatkezelés időtartalma

 • Új Érintett esetén, a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat az Adatkezelő, amennyiben a Szerződéskötés (nem jött el a megbeszélt időpontra és nem is módosítja), úgy a megbeszélt teljesítési időpontot követően haladéktalanul törli.
 • Már létrejött Szerődéses jogviszonyban:
  - Számlán található szeméyes adatok és a számla megőrzési ideje, az adott naptári év utolsó napjától számított 7. év vége, jogszabályi előírás alapján. Azt követően az adatok törlésre kerülnek.
  - Egészségügyi dokumentációban található személyes adatok és az egészségügyi dokumentáció megőrzési ideje 30. év vége, jogszabályi előírás alapján. Azt követően az adatok törlésre kerülnek.

Adatkezelés eljárásnak rövid leírása gyűjtéstől a feldolgozásig és a megsemmisítésig

 • Az Érintett, telefonon, személyesen időpontot foglal, vagy módosít, mely az Adatkezelővel történő szerződéskötés kezdeményezését jelenti. Amennyiben az értintett eláll a Szolgáltatás teljesítésétől, úgy az időpont foglaláshoz rögzített adatok törlésre kerülnek. Amennyiben az Érintett már korábban igénybe vette a Szolgáltatást és rendelkezik papír alapú, vagy elektronikus kartotékokkal, úgy az abban tárolt személyes adatok a jogszabálynak megfelelően megőrződnek minden esetben (pl: egészségügyi dokumentáció, számla, stb...). Az időpont foglalás során, az Adatkezelő megismerheti az Érintett nevét és telefonszámát
 • Az Érintett megérkezik a foglalt időpontra. A kezelőorvos rögzíti az Érintett regisztrációs adatlapját, mely tartalmazza a szükséges jogi hozzájárulást, beleegyezést, tudomásul vételt. A kezelőorvos szolgáltatás előtt/közben rögzíti a születési időpontot, a lakcimet, a taj számot, az egészpénztári adatokat és a szükségesnek vélt eegészségügyi adatokat, papír alapú kartotékra, vagy számítógépre, szerverre, az orvosi alkalmazásban, ahol megnyitnak egy kartotékot az összes, ettől az időponttól felmerülő személyes és/vagy egészségügyi adatainak kezelésére. Minden újabb Szolgáltatás igénybevétel során az Érintet kartotékjába kerülnek az új felmerülő személyes adatok rögzítésre, mint az egészségügyi dokumentáció része.
 • A 2-es pont megtörténtét követően megtörténik a teljesített szolgáltatás Számlázása. Minden újabb Szolgáltatás igénybevétel során Érintett kartotékjába kerülnek az új felmerülő személyes adatok rögzítésre, mint a egészségügyi dokumentáció része.
 • Az utolsó Szolgáltatás igénybevételtől számított 30 évet követően az Adatkezelő kezelőorvosa törli az Érintett kartotékját.
 • A kartoték helye az Adatkezelő telephelyén/székhelyén található zárható irattároló szekrény, számítógép, szerver és/vagy orvosi alkalmazás vagy orvosi alkalmazás felhőszolgáltató. A számítógép, szerver háttértárolója felhasználónévvel-jelszóval védett. A számítógépről és/vagy orvosi alkalmazásról mentés készül, mely biztonságosan titkosított és tárolt.
 • Az Adatkezelő nem végez automatikus döntéshozatali eljárást az Érintett személyes adataival.

A kezelt adatok köre és azok célja


Személyes adatok megnevezése Az adatkezelés célja
Név Kapcsolattartás; beazonosítás; egészségügyi dokumentáció; számlázás
Lakcím Egészségügyi dokumentáció; számlázás
Telefonszám Kapcsolattartás; egészségügyi dokumentáció
E-mail cím Kapcsolattartás; egészségügyi dokumentáció, számlázás
Születési dátum Beazonosítás; egészségügyi dokumentáció
Egészségügyi adatok Egészségügyi dokumentáció; szerződés teljesítés

Érintett jogai és azok érvényesítésének lehetőségei

(átlátható eljárás, tájékoztatás kérés, módosítás/pontosítás, törlés/elfelejtés, betekintés, másolatkérés, adatkezelés korlátozása, tiltakozás)

 • Az Érintett, a személyes adatai kezelése során a jelen bekezdésben részletezett jogok illetik meg. Ezen jogok érvényesítésének módjai az Adatkezelőhöz , mint az adatkezelési tájékoztató III. bekezdésében meghatározott személyhez történő írásos és/vagy szóbeli megkeresés, vagy panasz, melyre a Adatkezelő igyekszik mihamarabb, de maximum, 3 munkanapon belül reagálni, vagy választ adni. Javasolt a jogérvényesítést, az elszámoltathatóság elve miatt, írásban megtenni az Adatkezelő felé
 • Amennyiben az Érintett, az adatkezelésben fennálló jogsértést észlel, úgy fodulhat kártérítési igényével közveltenül a területileg illetékes bírósághoz, vagy panaszt nyújthat be az ellenőrző hatóság (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel: 391-14-00, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: naih.hu, továbbiakban: NAIH) felé. Amennyiben az Érintett a NAIH felé fordul, úgy tudomásul veszi, hogy a NAIH-nak nincs jogköre, az Érintett jogainak sérelmét kompenzáló kártérítés megállapítására. Amennyiben az Érintett erre igényt tart, javasoljuk a vélt jogsértéssel kapcsolatban, az illetékes bíróság megkeresését válassza.
 • Az Érintett az alábbi jogokkal rendelkezik, személyes adataival kapcsolatban, jelen adatkezelésben:
 • Átlátható eljárás joga: Az Érintett megismerheti az őt érintő személyes adatok tárolásának, kezelésének, feldolgozásának ejárásait, tájékoztatást kaphat az adatkezelésről teljes körűen, más Érintett jogainak csorbítása nélkül. Ezen jogával a Érintett, már az adatkezelés megkezdését megelezően élhet, az Adatkezelő nyilvánosan elérhető Adatkezelés Tájékoztatójának megismerésével.
 • Tájékoztatás kérés joga: Az Érintett tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelés bármely részéről, az általa megadott, és kezelt adatokról, más Érintett jogainak csorbítása nélkül.
 • Betekintéshez való joga: Az Érintett betekinthet a róla vezetett személyes adatokat tartalmazó nyilvántartásokba, előre egyeztetve az Adatkezelővel, más Érintett jogainak csorbítása nélkül.
 • A módosítás, pontosítás joga: Az Érintett kérheti a személyes adatai pontosítását az Adatkezelő által vezetett nyilvántartásban, más Érintett jogainak csorbítása nélkül.
 • A törlés, elfeledés joga: Az Érintett a Szolgáltatás igénybevétele előtt, amennyiben eláll a Szerződéstől, kérheti a Szerződés megkötésének/megkezdésének előkészítéséhez rögzített személyes adatai törlését. Elfeledés jogot jelen adatkezelésben nem értelmezhető. Az egészségügyi dokumentációban, számlában, egyéb jogszabály által előírt helyen található személyes adatainak törélésére nincs lehetőség, mivel annak megőrzése, az Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége.
 • Adatkezelés korlátozásának joga: Az Érintett, az Adatkezelővel folytatott jogvitája esetén, kérheti az adatkezelés korlátozását az Adatkezelőtől, más Érintett jogainak csorbítása nélkül. Ebben az esetben az Adatkezelő zárolja az Érintett írásos kérelembe foglalt adatait. A zárolást követően semmilyen módosítást nem végez a zárolt adatokon. A jogvita lezárását követően, az adatkezelés a jogvitát eldöntő határozatban foglaltaknak megfelelően folytatódik, vagy megszüntetésre kerül.
 • Adatkezelés tiltakozásának joga: Az Érintett, az Adatkezelőnél tiltakozhat az őt érintő adatkezelés bármelyik része, vagy egész ellen, más Érintett jogainak csorbítása nélkül.

Igazolom, hogy jelen adatkezelési tájékoztató pontosan bemutatja az Adatkezelő adatkezelési tevékenységét.
Kelt, Budapest 2020. május 25.
Medoktor Egészségügyi és Szolgáltató Bt.
Dr. Battonyai Tünde